ALGEMENE VOORWAARDEN PAKJESFABRIEK B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van PAKJESFABRIEK B.V.gevestigd te Velddriel, (hierna te noemen Pakjesfabriek) en op iedere overeenkomst gesloten tussen Pakjesfabriek en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna genoemd: wederpartij) waarop Pakjesfabriek de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Algemene (inkoop-)voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

1.3 Indien enige bepaling van onderhavige voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Pakjesfabriek zal ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over een of verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pakjesfabriek, voor de uitvoering waarvan door Pakjesfabriek derden dienen te worden betrokken.

1.7 Indien Pakjesfabriek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pakjesfabriek het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen

2.1 Het uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, begroting, levertijden of soortgelijke mededelingen verplicht Pakjesfabriek niet tot het sluiten van een overeenkomst met wederpartij.

2.2 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Pakjesfabriek zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2.3 Indien een aanbieding of offerte van Pakjesfabriek een vrijblijvend aanbod bevat en door wederpartij wordt aanvaard, heeft Pakjesfabriek het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.4 Pakjesfabriek kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Prijs

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De prijs die Pakjesfabriek voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van wederpartij, geldt dat Pakjesfabriek gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is wederpartij gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

3.4 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.5 Pakjesfabriek houdt zich het recht voor, alle prijzen en tarieven te verhogen. Tevens heeft Pakjesfabriek het recht om periodiek haar prijzen aan te passen conform het NEA indexcijfer. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De prijsverhogingen en de indexatie zijn een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Pakjesfabriek is vereist.

4.2 Indien wederpartij de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient wederpartij dit binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan Pakjesfabriek kenbaar te maken. Betwisting van (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

4.3 Pakjesfabriek is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

4.4 Wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Pakjesfabriek zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Pakjesfabriek te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Pakjesfabriek daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Pakjesfabriek tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4.5 Pakjesfabriek is gerechtigd een voorschotbetaling aan wederpartij te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat wederpartij deze voorschotbetaling heeft gedaan.

4.6 Indien wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.

4.7 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten (welke laatste conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald).

4.8 Betalingen worden ongeacht de benoeming eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

4.9 Pakjesfabriek is te allen tijde bevoegd de openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van wederpartij te vorderen heeft, te verrekenen met tegenvorderingen van wederpartij op Pakjesfabriek, uit welke hoofde ook.

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens en privacy

5.1 Zowel wederpartij als Pakjesfabriek garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Wederpartij vrijwaart Pakjesfabriek voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij wordt gehouden of waarvoor wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

Artikel 6: Voorbehoud van eigendom en rechten, recht van retentie

6.1 Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Pakjesfabriek totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Pakjesfabriek zijn voldaan.

6.2 Rechten worden in voorkomend geval aan wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6.3 Pakjesfabriek kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Pakjesfabriek onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat wederpartij alle aan Pakjesfabriek verschuldigde bedragen heeft betaald.

6.4 Wederpartij is verplicht Pakjesfabriek direct schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 7: Transport, opslag en risico

7.1. De wijze van transport, verzending, verpakking etc wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door Pakjesfabriek bepaald. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van wederpartij; ook indien franco levering is overeengekomen en ook indien door een distribiteur is aangegeven dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van Pakjesfabriek zijn. Pakjesfabriek is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering.

7.2. Pakjesfabriek is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt door Pakjesfabriek, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

7.3. De door Pakjesfabriek te bewerken en/of te bezorgen zaken blijven voor rekening en risico van wederpartij. Pakjesfabriek is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot de in opslag genomen zaken. Wederpartij is in dat kader verplicht tot de deugdelijke verzekering ervan.

7.4 Voorraadverschillen. Eventuele voorraadverschillen dienen te blijken uit de voorraadopname, welke tenminste eenmaal per kalenderjaar, na afloop daarvan, dan wel op het moment waarop de overeenkomst eindigt, dient plaats te vinden. Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weggeboekt. Ingeval van voorraadverschillen kan er slechts dan sprake zijn van enige aansprakelijkheid van de Pakjesfabriek daarvoor indien de tekorten (manco’s) eventuele overschotten overtreffen met een aantal in stuks, kilogrammen of liters, dat groter is dan één procent van het aantal dat op jaarbasis betreffende die zaken onderwerp is van de
physical distribution overeenkomst.

Artikel 8: Termijn van levering

8.1 Een door Pakjesfabriek opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Pakjesfabriek is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Pakjesfabriek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8.2 De binding van Pakjesfabriek aan een overeengekomen al dan niet uiterste termijn van levering vervalt indien wederpartij wijziging in de specificaties van het werk wenst dan wel aanbrengt

8.3 Wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst door Pakjesfabriek gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Pakjesfabriek mogelijk te maken.

8.4 Bij niet-naleving door wederpartij van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 4 van artikel 4 bepaalde (zijnde zekerheidstelling), is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is wederpartij in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Pakjesfabriek nodig is. Pakjesfabriek is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat wederpartij dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Pakjesfabriek de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 9: Rechten van intellectuele of industriële eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals bijvoorbeeld ontwerpen of documentatie, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Pakjesfabriek, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

9.2 Indien in afwijking van het vorige lid Pakjesfabriek bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van Pakjesfabriek onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Pakjesfabriek aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.

9.3 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.4 Het is Pakjesfabriek toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Pakjesfabriek desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

9.5 Tenzij Pakjesfabriek een reservekopie van de programmatuur aan wederpartij ter beschikking stelt, mag wederpartij één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie lid 3).

9.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Pakjesfabriek schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan Pakjesfabriek te maken.

9.7 a)Wederpartij vrijwaart Pakjesfabriek tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door wederpartij zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Pakjesfabriek wederpartij onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan wederpartij.
Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Pakjesfabriek verlenen om zich, indien nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Pakjesfabriek ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die wederpartij in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

9.7 b) Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Pakjesfabriek zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Pakjesfabriek een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Pakjesfabriek zo mogelijk zorg dragen dat wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van wederpartij.

9.7 c) Indien Pakjesfabriek naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Pakjesfabriek het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Pakjesfabriek zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met wederpartij.

9.7 d) Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Pakjesfabriek wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Pakjesfabriek voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door Pakjesfabriek gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Pakjesfabriek geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

9.8 Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden krachtens nationale en internationale wet- en regelgeving, zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Pakjesfabriek van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Wederpartij zal Pakjesfabriek vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 10: Eigendom productiemiddelen etc.

10.1. Alle door Pakjesfabriek vervaardigde zaken zoals bijvoorbeeld informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden en randapparatuur, blijven het eigendom van Pakjesfabriek, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

10.2 Pakjesfabriek is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan wederpartij af te geven.

10.3. Pakjesfabriek is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor wederpartij te bewaren. Indien Pakjesfabriek en wederpartij overeenkomen dat deze zaken door Pakjesfabriek zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Pakjesfabriek instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 11: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

11.1 Pakjesfabriek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Pakjesfabriek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van Pakjesfabriek kan worden gevergd dat Pakjesfabriek de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

11.2 Voorts is Pakjesfabriek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pakjesfabriek kan worden gevergd.

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pakjesfabriek op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Pakjesfabriek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Pakjesfabriek haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 Indien Pakjesfabriek tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.5 Indien de ontbinding aan wederpartij toerekenbaar is, is Pakjesfabriek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de directe en indirecte kosten.

11.6 Indien wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Pakjesfabriek gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

11.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pakjesfabriek vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pakjesfabriek op wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.9 Indien wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Tekortkomingen van Pakjesfabriek (en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers), in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pakjesfabriek geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Pakjesfabriek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – begrepen: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstakingen in Pakjesfabriek of van derden, het hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, het onbereikbaar zijn van een server, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van goederen en andere belemmeringen (zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend), oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer. 12.3 Ingeval van overmacht kan Pakjesfabriek zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

12.4 Indien Pakjesfabriek ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pakjesfabriek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Pakjesfabriek, vrijwaring

13.1 De totale aansprakelijkheid van Pakjesfabriek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW, en exclusief het bedrag van de diensten die door derden worden uitgevoerd en aan wederpartij worden doorbelast, zoals bijvoorbeeld verzendkosten). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW en exclusief het bedrag van diensten die door derden worden uitgevoerd) bedongen voor één jaar.

13.2 Aansprakelijkheid van Pakjesfabriek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan Pakjesfabriek voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan Pakjesfabriek voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 uit welken hoofde dan ook is uitgesloten.

13.3 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pakjesfabriek of diens leidinggevenden.

13.4 Voor de uitvoering van de werkzaamheden van Pakjesfabriek voortvloeiend uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is wederpartij verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle daarop geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal (bijvoorbeeld m.b.t. de BTW afdracht). Pakjesfabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe dan wel indirecte schade voortvloeiende uit de niet-naleving hiervan door wederpartij.

13.5 De aansprakelijkheid van Pakjesfabriek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien wederpartij Pakjesfabriek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Pakjesfabriek ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pakjesfabriek in staat is adequaat te reageren.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pakjesfabriek meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Pakjesfabriek vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.7 Wederpartij vrijwaart Pakjesfabriek voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Pakjesfabriek uitgevoerde opdracht en is verplicht aan Pakjesfabriek de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

13.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Pakjesfabriek zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 14: Licentie

14.1 Door informatie en ander materiaal (waaronder de naam en het logo van wederpartij) te plaatsen/openbaar te maken op de website (of anderszins aan Pakjesfabriek te leveren), verleent wederpartij automatisch een onherroepelijke licentie aan Pakjesfabriek. Deze licentie geldt onder meer voor (maar is niet beperkt tot) het plaatsen van de naam en logo van wederpartij op de website van Pakjesfabriek.

Artikel 15: Uitvoering overeenkomst

15.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Pakjesfabriek niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de computer en soortgelijke transmissiemedia.

15.2 Pakjesfabriek zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Pakjesfabriek worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Pakjesfabriek uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

15.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Pakjesfabriek gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.4 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Pakjesfabriek gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. Pakjesfabriek is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.

15.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Pakjesfabriek steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 16: Wijziging en meerwerk

16.1 Indien Pakjesfabriek op verzoek of met voorafgaande instemming van wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Pakjesfabriek. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Pakjesfabriek is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

16.2 Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van wederpartij en Pakjesfabriek, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor wederpartij nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

16.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Pakjesfabriek wederpartij desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 17: Niet-overname personeel

17.1 Het is wederpartij niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Pakjesfabriek die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met wederpartij.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillenregeling

18.1 Op de overeenkomst tussen Pakjesfabriek en wederpartij waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

18.2 Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 19: Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1 Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Pakjesfabriek: www.Pakjesfabriek.nl. en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

19.2 Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met wederpartij.

19.3 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Pakjesfabriek in opdracht van wederpartij programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld (mobiele) websites.

Artikel 20: Ontwikkeling van programmatuur

20.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Pakjesfabriek ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Pakjesfabriek zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan wederpartij instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

20.2 Pakjesfabriek is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

20.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt wederpartij slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan wederpartij ter beschikking worden gesteld, in welk geval wederpartij gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Pakjesfabriek in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan wederpartij ter beschikking te stellen, kan Pakjesfabriek daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

Artikel 21: Aflevering, installatie en acceptatie

21.1 Pakjesfabriek zal de te ontwikkelen programmatuur en of bestanden aan wederpartij zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Pakjesfabriek uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Pakjesfabriek niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

21.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Pakjesfabriek uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Pakjesfabriek kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat wederpartij met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Pakjesfabriek worden gerapporteerd.

21.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Pakjesfabriek uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel c. indien Pakjesfabriek vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 21.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 9.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 21.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien wederpartij daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

21.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal wederpartij Pakjesfabriek hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

21.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel
9.6 bevat, zal wederpartij Pakjesfabriek uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Pakjesfabriek zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Pakjesfabriek gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

21.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Pakjesfabriek om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 24, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

21.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

21.8 Acceptatie van de programmatuur op een van de wijzen als bedoeld in artikel 21.3 heeft tot gevolg dat Pakjesfabriek ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Pakjesfabriek is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van wederpartij op grond van artikel 21.6 betreffende kleine gebreken en artikel 24 betreffende garantie.

21.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Pakjesfabriek uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Pakjesfabriek ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Pakjesfabriek te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

Artikel 22: Gebruiksrecht

22.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Pakjesfabriek wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

22.2 De programmatuur mag door wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

22.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van wederpartij gebruikt. Wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Wederpartij zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan wederpartij ter beschikking gesteld, ook niet indien wederpartij bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Wederpartij erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Pakjesfabriek bevat.

22.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Pakjesfabriek retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat wederpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal wederpartij van zodanige vernietiging Pakjesfabriek onverwijld schriftelijk melding maken.

Artikel 23. Aflevering, installatie en acceptatie

23.1 Pakjesfabriek zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan wederpartij afleveren en, indien een door Pakjesfabriek uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij wederpartij installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Pakjesfabriek niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

23.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 21.2 tot en met 21.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Pakjesfabriek ingevolge de garantie van artikel 24. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 21.8 onverminderd.

23.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Pakjesfabriek uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

Artikel 24: Garantie

24.1 Pakjesfabriek zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 9.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Pakjesfabriek zijn gemeld. Pakjesfabriek garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van wederpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Pakjesfabriek volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Pakjesfabriek kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van wederpartij of van andere niet aan Pakjesfabriek toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Pakjesfabriek wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

24.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Pakjesfabriek te bepalen locatie. Pakjesfabriek is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

24.3 Pakjesfabriek heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 24.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

Artikel 25: Onderhoud

25.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Pakjesfabriek geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Pakjesfabriek melden. Na ontvangst van de melding zal Pakjesfabriek zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 9.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Pakjesfabriek te bepalen wijze en termijn aan wederpartij ter beschikking worden gesteld. Pakjesfabriek is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Pakjesfabriek niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

25.2 Pakjesfabriek staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

25.3 Pakjesfabriek kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Pakjesfabriek toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Pakjesfabriek is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

25.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Pakjesfabriek bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Pakjesfabriek niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Pakjesfabriek van wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Pakjesfabriek aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

25.5 Indien wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Pakjesfabriek is aangegaan, kan Pakjesfabriek niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

25.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

Artikel 26: Programmatuur van toeleveranciers

Indien en voor zover Pakjesfabriek programmatuur van derden aan wederpartij ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Pakjesfabriek schriftelijk aan wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor wederpartij ter inzage bij Pakjesfabriek en Pakjesfabriek zal deze voorwaarden aan wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen wederpartij en Pakjesfabriek om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.